Všeobecné obchodné podmienky
1. Všeobecné ustanovenia
Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z
kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým POINTA FECKO, spol., s.r.o., so sídlom
Tekeľova3, IČO: 36 482 850, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vl. č.
14861/P, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na
internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
Kontaktné údaje predávajúceho:
POINTA FECKO, spol., s.r.o., so sídlom Tekeľova3, IČO: 36 482 850, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vl. č. 14861/P
DIČ: 2021815081
IČ DPH: SK2021815081
Prevádzka:
Hlavná16,Prešov 
Telefón Po-Pia 8.30 – 16.00 hod. : +421 51 776 14 43
E-mail: info.pointafecko@gmail.com
Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/7721 597
fax č. 051/7721 596
1.1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú
neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú
kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto obchodných a reklamačných
podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými
podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami
(skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)
1.2. Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok rozumie zmluva,
na základe ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom
kúpnej zmluvy, ak je tovar dodávaný alebo služba poskytovaná predávajúcim alebo treťou osobou na
základe ich dohody.
1.3. Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu,
ktorú prevádzkuje predávajúci, je uvádzaná v Eur bez dane z pridanej hodnoty vrátane všetkých zliav
a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Výsledná suma s DPH je zobrazená v
záverečnej kontrole pred odoslaním objednávky. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri
konkrétnom tovare nie je uvedené inak.
1.4. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na akejkoľvek
internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa
nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k
dodaniu tovaru.
1.5. V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch
Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto obchodných a reklamačných
podmienkach, môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom príslušného
súdu.
2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
2.1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a
odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, ktorým zaslal návrh na uzavretie
kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného
kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).
2.2. Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky
vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len
„potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby
zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
2.3. Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka a je

zároveň akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúceho (ďalej len „akceptácia
objednávky“).
2.4. Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je
predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej
dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o prípadnej cene,
podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre
kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH, číslo zápisu v obchodnom
registri a pod.), číslo účtu pre platbu, prípadne aj iné potrebné údaje.
2.5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej
podobe kupujúcemu.
2.6. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred
odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných,
platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:
a) o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému
prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke
elektronického obchodu predávajúceho,
b) o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického
obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené
na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
c) o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s
predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má informoval na príslušnej
podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných
podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
d) o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať
sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú
umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
e) o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní
alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob,
akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo,
ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný
uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
f) o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje
dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií,
sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných a
reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu
predávajúceho,
g) o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri
uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných
podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
h) o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. 10 a v prílohe týchto
obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického
obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej
zmluvy v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej
podstránke elektronického obchodu predávajúceho
i) o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením
tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji
tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon
o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku"), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie
tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v čl. 10
týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho,
j) o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10
ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách
po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri
predaji na diaľku informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú
umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
k) o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10

týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho,
l) o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623
Občianskeho zákonníka informoval v čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú
umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
m) o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších
zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje,
ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po
predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje informoval na príslušnej
katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a čl. 9 týchto obchodných a
reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu
predávajúceho,
n) o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe,
akým sa môže kupujúci s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie informoval na príslušnej katalógovej
stránke elektronického obchodu predávajúceho,
o) o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu
neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o
podmienkach vypovedania zmluvy informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického
obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na
príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
p) o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z kúpnej
zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke
elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré
sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
q) o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť
predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva
pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu
predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na
príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
r) o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie
elektronického obsahu, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického
obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na
príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
s) o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je
rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke
elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré
sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
t) o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému
alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať informoval na
príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a
reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu
predávajúceho,
u) o úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto
obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho,
v) o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu
dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval na príslušnej katalógovej stránke
elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré
sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
w) o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval na príslušnej
katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných
podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.
2.7. Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných
nákladov podľa bodu 2.6. písm. e) týchto obchodných a reklamačných podmienok alebo o nákladoch
na vrátenie tovaru podľa bodu 2.6. písm. i) týchto obchodných a reklamačných podmienok, kupujúci
nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.
3. Práva a povinnosti predávajúceho
3.1. Predávajúci je povinný:

a) dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve,
kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a
ochranu,
b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
c) bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť
kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom e-
mailu. Potvrdenie musí obsahovať všetky informácie uvedené v bode 2.6. vrátane formulára na
odstúpenie od kúpnej zmluvy.
d) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky
doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi
predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).
3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
3.3. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať
tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a
reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť
kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať
objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-
mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú
kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy
resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú
inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim
ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak
kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu
alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.
4. Práva a povinnosti kupujúceho
4.1. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť
cenu.
4.2. Kupujúci je povinný:
a) prevziať objednaný a dodaný tovar,
b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov
na doručenie tovaru,
c) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
4.3. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom
zmluvnými stranami.
5. Dodacie a platobné podmienky
5.1. Obvyklý termín expedície tovaru ktorý je skladom je do 2 pracovných dní od prijatia objednávky.
5.2. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec
kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci
nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním
poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej
primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
5.3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na
dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.
5.4. Zobrazenie tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú
prevádzkuje predávajúci je len ilustračné. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj
na kvalite používaného monitora, resp. iného Vami používaného zariadenia.
5.5. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom,
povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred
doručovaním tovaru (ďalej len „Miesto“). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu,
ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v
kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah“).
5.6. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na Miesto a v Časovom rozsahu, kupujúci je
povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre
prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a
doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť
predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom
doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na Miesto,

jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o
zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou
kupujúcim.
5.7. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na Mieste a v
Časovom rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od
kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí Časového rozsahu, vzniká
predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na
pokus o neúspešné doručenie tovaru na Miesto.
5.8. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v
prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru a/alebo v prípade, ak
zásielka nie je kompletná (nižší počet kusov tovaru, resp. chýba objednaný tovar), je zástupca
predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru,
ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu
doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo
potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle čl. 8 týchto obchodných a reklamačných
podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak
kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie
tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.
5.9. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.2.
týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť
kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej
zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.
6. Kúpna cena
6.1. Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v
akceptácii objednávky (ďalej len "kúpna cena") a je vyčíslená vrátane DPH. Ak je kúpna cena
uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v ponuke
elektronického obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu
elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za
návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť e-
mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
6.2. Kupujúci – spotrebiteľ – je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na
doručenie tovaru v hotovosti, resp. platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru, dobierkou v
mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v akceptácii
objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru.
6.3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň
platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
6.4. Kupujúci – spotrebiteľ – je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v
lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
6.5. V prípade, ak kupujúci– spotrebiteľ – nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu
dodania tovaru na Miesto a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v
splátkach, predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.
6.6. Kupujúci – právnická osoba – je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa vopred
dohodnutých zmluvných podmienok na základe vystavenej faktúry predávajúcim. Splatnosť faktúry je
14 dní, ak nie je dohodnuté inak.
6.7. Náklady spojené s montážou a vynesením tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci
tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.
7. Dopravné náklady
7.1. Cena za dopravu je 5 € bez DPH pri celkovej hodnote objednávky kupujúceho, ktorý nevyužíva
takto dodaný tovar na účely jeho ďalšieho predaja koncovému spotrebiteľovi a/alebo fyzickej osobe do
50 € bez DPH. Pri celkovej hodnote takejto objednávky nad 50 € bez DPH je doprava zdarma. Pri
čiastkových dodávkach celkovo objednaného tovaru do 50 € bez DPH je cena za dopravu účtovaná len
jednorazovo.
7.2. Predávajúci si vyhradzuje právo zvoliť v závislosti od objemu a váhe tovaru vhodnú prepravnú
spoločnosť Schenker, s.r.o. alebo Slovak Parcel Service s.r.o. V prípade rozvozu tovaru v Prešove je
tovar dovážaný vlastnými vozidlami.
7.3. V prípade požiadavky kupujúceho na iný osobitný druh prepravy tovaru, hradí kupujúci cenu za
takéto prepravné služby v celom rozsahu, a to pri akejkoľvek celkovej hodnote objednávky.

7.4. V prípade osobného odobratia tovaru na prevádzke Hlavná16,Prešov, je táto služba zdarma.

8. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
8.1.Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho.
8.2.Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia
osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu,
povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní
kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.
9. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)
9.1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a
riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
9.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len
súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na
cenu tovaru alebo závažnosť vady.
9.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to
kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
9.4. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne
užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy
odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci
nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.
9.5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
9.6. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho
zákonníka (bod 9.1. až 9.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu
vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 9.4. až 9.5. týchto obchodných a reklamačných
podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním
objednávky.
9.7. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný
reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby. Informácie o určených osobách a
servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu
alebo ich poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-
mailu.
9.8. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. 9
týchto obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným
poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde
možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č.
250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy
tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického
obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.
9.9. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme
elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
9.10. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru týkajúcu sa len
tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa
naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
9.11. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v
súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a doručí
predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa bodov 9.1. až 9.5. týchto
obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“) napr. vo
forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu
poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení
reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady
tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho
zákonníka uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru
na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v
záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.

9.12. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy
sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:
a) doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,
b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo určenej osobe,
c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k reklamovanému tovaru predávajúcemu, ak sú tieto
údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie;
9.13. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo
ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci je okrem splnenia podmienok podľa bodov 9.12 písm. a) a c)
týchto reklamačných a obchodných podmienok povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na
vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo treťou osobou určenou predávajúcim.
Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý
je pevne zabudovaný začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety. Ak však
predávajúci alebo ním určená tretia osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany
kupujúceho nezabezpečí vykonanie obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od
doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu, reklamačné konanie začína dňom
doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu.
9.14. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo
vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je
povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré
mu vyplývajú z bodu 9.1. až 9.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 622
Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 9.4. až 9.5. týchto obchodných a
reklamačných podmienok (ust. § 623 Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená
prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení
reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť
bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o
uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie
iným spôsobom.
9.15. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623
Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí
doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. §
622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť
spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní
od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité
technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po
určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v
odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie
trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie
reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
9.16. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy,
môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska
vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby
(ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže
predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady
súvisiace s odborným posúdením tovaru.
9.17. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a
predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení
reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle
na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného
posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci
bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže
zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas
vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu
uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné
posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú
reklamáciu nemožno zamietnuť.
9.18. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol predávajúcim v
dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola
kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

9.19. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo
lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
9.20. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:
a) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do
konca záručnej doby tovaru,
b) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
c) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou,
vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
d) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o
tovar,
e) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s
podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými
udalosťami,
g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
h) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či
atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
i) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
Ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou
zásielky pri doručení tovaru a ktorú bezodkladne neoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade s
bodom 5.8. týchto reklamačných a obchodných podmienok, neskoršie reklamácie tohto druhu bude
možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia
kupujúcim.
9.21. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z
nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
9.22. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie
kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne,
prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby.
O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po
ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom,
resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.
9.23. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady
stanovená záručná doba iná.
9.24. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej
opravy tovaru.
9.25. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia
o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto
reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od
prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
9.26. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia
kupujúceho podľa bodu 9.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:
a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
b) predávajúci vadný tovar vymení.
9.27. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí bezodkladne podľa bodu 9.15. týchto
reklamačných a obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci
reklamáciu vybaví odstránením vady.
9.28. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú
odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol
byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho
podľa bodu 9.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:
a) výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením
kúpnej ceny za tovar.

9.29. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú
odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol
byť tovar riadne užívaný ako bez vady a kupujúci bezodkladne neurčí podľa bodu 9.15. týchto
reklamačných a obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci
reklamáciu vybaví výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických
parametrov.
9.30. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v
potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu 9.14. týchto reklamačných a obchodných
podmienok.
9.31. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej
odstrániteľnej vady viac ako dva krát.
9.32. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako
troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.
9.33. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo
a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 9.1. týchto reklamačných a
obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je
oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.
9.34. Ustanovenia čl. 8 týchto reklamačných a obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty
nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.
9.35. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu
alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so
žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie
do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia
svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim POINTA FECKO
spol. s r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, http://www.soi.sk
alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia
sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke
http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho
riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre
riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/
10.Osobné údaje a ich ochrana
10.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť
predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo
telefónu a mailovú adresu.
10.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť
predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla a miesta dodania tovaru vrátane
PSČ, IČO, IČDPH, číslo telefónu a mailovú adresu.
10.3. Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť
svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti Moje konto.
10.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č.
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese
uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej
osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v
predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na
plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
10.5. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas
v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä
tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa
zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával
ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových
produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.
10.6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v
súlade s platnými právnymi predpismi SR.

10.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať
výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.
10.8. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných
podmienkach bude získavať osobné údaje vždy osobitne na základe súhlasu kupujúceho a zároveň
zabezpečí, aby sa tieto osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu
na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané za účelom
plnenia kúpnej zmluvy.
10.9. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa bodu 10.5 týchto reklamačných a obchodných
podmienok na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci
po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas
so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne
v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
10.10. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním
objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom
oznámil:
a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných
podmienok,
b) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar
tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a
kupujúcim,
d) že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska
vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné
meno, adresu sídla a prevádzky vrátane PSČ, IČO, IČDPH, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je
kupujúci právnickou osobou,
e) že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť.
10.11. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude
konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani
ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani
podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej
predávajúcemu.
10.12. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
b) účel spracúvania osobných údajov,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom
systéme a o jeho stave v rozsahu:
i) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
ii) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov
nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje
na spracúvanie,
e) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných
údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu
najmä
i) poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci
získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas
platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo
vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská
republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto
povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
ii) informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje
poskytnuté,
iii) okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
iv) formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
v) tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných
údajov,
g) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,

h) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom
spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
i) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ
alebo iného platného právneho predpisu SR.
10.13. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely
priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v
poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
10.14. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči
spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ
vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv
a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním
osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka
kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci
namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
10.15. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u
predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre
neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov
automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o
preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom
predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní
rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci
informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 10.18. týchto Obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto
právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na
zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo
počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke
kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie
oprávnených záujmov kupujúceho.
10.16. Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje
právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo
faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.
10.17. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom
oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v
plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
10.18. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa tohto čl. týchto obchodných
a reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa ZnOOÚ a písomne ho
informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.
10.19. Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 28 ods. 2 ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne
oznámi dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.
10.20. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4
ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho
budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:
Slovak Parcel Service s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji , IČO: 31329217,
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 3215/B
SCHENKER s.r.o., so sídlom Kopčianska 94, 851 01 Bratislava, IČO: 31 327 222, Zapísaný v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 3041/B
10.21. Informačné systémy elektronického obchodu predávajúceho sú zaregistrované v zmysle zákona
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Identifikačné číslo: 201415733.
11. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
11.1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu
vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru
dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili
realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej
moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je
schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene,
ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať

kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre
kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od
kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je
predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v
lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.
11.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl.
Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane
spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia
zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na
hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o
ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
11.3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným
spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na
zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
11.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia
osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru,
ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu
alebo posledného kusu,
c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého
dodaného tovaru.
11.5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím
plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
11.6. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim
pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo
pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Lehota
na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo
odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane
spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
11.7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných
podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý
tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho,
číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté
plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.
11.8. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva
súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať
žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a
platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na
diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu
služby.
11.9. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa
odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať
predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci
navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej
vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol
tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
11.10. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej
dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.
11.11. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný
bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy
vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s
ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie
je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok
pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť
predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním
poverenej osoby.
11.12. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej

predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo
ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
11.13. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého
zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a
funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil
informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o
ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
11.14. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil
kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez
toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.
11.15. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný,
poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:
a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej
výške
b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného
stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.
Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok predávajúcemu
uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou
tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.
11.16. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže
odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
– predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru
alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
– predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia
alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
– predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo
počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
– poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s
výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením
tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
– predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu
zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu
predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený
alebo zmontovaný nábytok a pod.
11.17. Ustanovenia čl. 11 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre
subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.
12. Záverečné ustanovenia
12.1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať
písomnú formu.
12.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-
mailových správ.
12.3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné
ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o
zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany
spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení
neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
12.4. Obchodné podmienky pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka a zmluvnou dokumentáciou s jednotlivými kupujúcimi.
12.5. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím
kúpnej zmluvy.
12.6. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s
týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v
celom rozsahu s nimi súhlasí. Zaškrtnutím políčka a následným odoslaním objednávky kupujúci
zároveň vyjadruje súhlas s vyčíslenou kúpnou cenou vrátane DPH a zaväzuje sa objednaný tovar
prevziať.